รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธินอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กล่าวเปิดการอบรม ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รุ่นที่1 และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เทื้อน ทองแก้ว ที่ปรึกษาอธิการบดี  ด้านการประกันคุณภาพ มาบรรยาย หัวข้อ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น5 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)