ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) เป็นประธานเปิดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี 2560 เพื่อจัดแสดงผลงานการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพโดยชุมชนท้องถิ่น และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)