ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และประธานกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายกบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด อีกทั้งมีการแนะนำการใช้สื่ออุปกรณ์ในห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน อาคารแววเที่ยงธรรม ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)