การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มสด. ครั้งที่ 7(15)/2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(15)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2560 รายงานการชำระหนี้เงินกู้เดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2560 ของโครงการโรงสีข้าว รายงานผลการนำเงินไปลงทุน พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฯลฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย (เดิม) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 17 กรกฎาคม 2560