การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ มสด. ครั้งที่ 10(24)/2560

นายนิคม กฤษณรังคุณ ประธานคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ ครั้งที่ 10(24)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง สรุปรายงานรายรับ-รายจ่าย และค้างชำระเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินบำรุงการศึกษา และเงินรายได้อื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประจำไตรมาส 3 รายงานสถานะและปัญหาอุปสรรค์ในการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 อาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการอาชีพธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 (ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)