มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งได้ศึกษาดูงานการบริหารจัดการพื้นที่เช่าและบริหารทรัพย์สินเพื่อสร้างคุณค่าแก่สังคม วันที่ 20 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมลิขิต2 อาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)