การประชุมคณะกรรมการวางระบบบริหารจัดการความเสี่ยง มสด. ครั้งที่ 1/2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวางระบบบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง กฎบัตรคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2560 ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2560  รายงานผลการดำเนินการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)