สถาบันวิจัยและพัฒนา มสด. จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “สวนดุสิตก้าวหน้าด้วยการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์”

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา เรื่อง “สวนดุสิตก้าวหน้าด้วยการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา กล่าวรายงาน ภายในงานมีการเสวนาเรื่อง “นโยบายการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อมุ่งสู่ Thailand 4.0” ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง และวิทยากรโดยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช, นายกันต์ วีระกันต์, นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี และการเสวนาเรื่อง “การวิจัยเพื่อกำหนดผลกระทบสู่การใช้ประโยชน์ที่ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ดำเนินรายการโดย ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และวิทยากรโดย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย, รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล, ศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธ์ นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย ซึ่งเป็นผลงานวิจัยการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย และเชิงวิชาการ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)