การประชุมขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตครั้งที่1(1)/2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตครั้งที่1(1)/2560 โดยมอบนโยบายการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ บรรยายเรื่องแนวทางขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงานวิชาการสู่การปฏิบัติของ มหาวิทยาลัย โดยมีคณบดี ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 ชั้น3 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)