อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ดูงานโครงการก่อสร้างและปรับภูมิทัศน์ ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ดูงานโครงการก่อสร้างและปรับภูมิทัศน์ พร้อมทั้งประชุมร่วมกับคณาอาจารย์ เพื่อให้โนบายในการเตรียมพร้อมการตรวจประเมินจาก สกอ. ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง วันที่ 22-23 มิถุนายน 2560