การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฏหมายครั้งที่ 25(33)/2560

ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฏหมายครั้งที่ 25(33)/2560 โดยมีวาระเรื่อง (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. …. และเรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. …. วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 อาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี)