ผู้บริหาร มสด. เป็นประธานการประชุม การจัดทำ(ร่าง)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจากชีวภาพ พ.ศ.2560-2579

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะประธาน กรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) เป็นประธานการประชุม การจัดทำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจากชีวภาพ พ.ศ.2560-2579 พร้อมทั้งมอบนโยบาย ก่อนนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สพภ. ณ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2560