การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 22(30)/2560

ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 22(30)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง กฏหมายลำดับรองที่เสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย จำนวน 4 ฉบับ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. …. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ค่าตอบแทนพิเศษ พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 อาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 1 มิถุนายน 2560 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26