กองบริหารงานบุคคล มสด. จัดโครงการ “การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560”

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ “การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560” ในกิจกรรมที่ 2 เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบนโยบายการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ ห้อง 201 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 1 มิถุนายน 2560