การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(13)/2560

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(13)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัรฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เปิดสอน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก , ลำปาง ปีการศึกษา 2560 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 (ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )