การประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(12)/2560

ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(12)/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง เหตุผลและความจำเป็นของการประชุมสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เยี่ยมชมวิทยาเขตสุพรรณบุรี และโครงการโรงสีข้าว จ.ปราจีนบุรี การขอขยายเวลาพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)