การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 15(18)/2560

นายนิคม กฤษณรังคุณ ประธานคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 15(18)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง กฎหมายลำดับรองที่ผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยจำนวน 2 ฉบับ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญยาตรี ภาคปกติ พ.ศ. …. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พ.ศ. …. ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)