การประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 4/2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 4/2560 โดยมีวาระเรื่อง การให้การอบรมแก่นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าชั้นปีที่ 1, สำนักกิจการพิเศษทำการตลาดให้บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด และผลประกอบการตามนโยบาย, โครงการศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์แบบปราณีตและกรีนเทคโนโลยี, กำหนดแนวทางการเพิ่มทุนตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ ห้องประชุม Sharing Room สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560