การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ มสด. ครั้งที่ 7(21)/2560

นายนิคม กฤษณรังคุณ ประธานคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ ครั้งที่ 7(21)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง สรุปรายรับ-รายจ่าย และค้างชำระเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินบำรุงการศึกษาและเงินรายได้อื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือน มีนาคม 2560 รายงานสถานะและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 2 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 25 เมษายน 2560 (ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)