การประชุมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการด้านพลังงาน มสด.

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการด้านพลังงาน เพื่อมอบนโยบายและหารือแนวทางการจัดการด้านพลังงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560