ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA)

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ และ ดร.กิ่งกาญจน์ ทองงอก บรรยาย เรื่อง แนวทางการเรียนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงาน ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 2 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 (ภาพ/ข่าว:พศิน)