การประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 (7)/2560

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 (7)/2560 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง ประกาศณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพือ่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1/2560 , ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1/2560 , ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การรับสมัครบุคลากร สายวิชาการ และสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 , (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1/2560 และการเพิ่มรายละเอียดเนื้อหาการสอบ สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว : ไพศาล คงสถิตสถาพร)