การประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(13)/2560

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(13)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การจัดงานครัวของแผ่นดิน ผลจากการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมราออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และส่านสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 5เมษายน 2560 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด