ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(7)/2560

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3(7)/2560 โดยมีวาระเรื่อง (ร่าง) นโยบายการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นและการเปลี่ยนตำแหน่ง เรื่องสืบเนื่องรายงานการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ฯลฯ ณ ห้องประชุมกาหลาโรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 21 มีนาคม 2560 (ภาพ/ข่าว: พศิน)