ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนสถานะภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนสถานะภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560