ประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(12)/2560

รศ.ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(12)/2560 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง  แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2560 การกำหนดสมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  การกำหนดมาตรฐานตำแหน่งครู และมาตรฐานวิทยฐานะครู (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. และ (ร่าง) แผนงานสร้างเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิตโรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 1 มีนาคคม 2560 ( ภาพ/ข่าว: พศิน