การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มสด. ครั้งที่ 2(10)/2560

ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(10)/2560 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง  ประมาณการกระแสเงินสดและการลงทุน โครงการโรงสีข้าวขอกู้เงิน รายงานการชำระหนี้เงินกู้เดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2560 ของโครงการโรงสีข้าว และรายงานผลการนำเงินไปลงทุน ฯลฯ ณ ห้องประชุม1208/1  อาคาร 1 ชั้น 2 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 (ภาพ/ข่าว:พศิน)