การประชุมคณะอนุกรรมการโครงการร่วม โครงการความร่วมมือ รมป.2 ครั้งพิเศษที่ 1/2560 (ภาคการศึกษาที่ 2/2559) (ศูนย์เชียงราย , ศูนย์ลำปาง , ศูนย์อุตรดิตถ์ , ศูนย์ศรีสะเกษ , ศูนย์อุบลราชธานี)

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดการศึกษา รมป.2) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการร่วม โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (โครงการ รมป.2) ครั้งพิเศษที่ 1/2560 (ภาคการศึกษาที่ 2/2559) โดยมี   โดยมีวาระการประชุม เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป.2 , ปฐมวัยในสายตาผู้บริหารระดับชาติ , การเตรียมความพร้อมในการติดตามและประเมินผล , การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก โดยใช้แนวคิดจากการทำงานเป็นฐาน , รูปแบบของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ , มาตรฐานบัณฑิตเป็นไปตามเกณฑ์ของคุรุสภา และการรวบรวมข้อมูลในการประสานการจัดการต่างๆ ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ รมป. สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านระบบ VDO Conference ร่วมกับสถาบันการศึกษาเครือข่ายศูนย์เชียงราย , ศูนย์ลำปาง , ศูนย์อุตรดิตถ์ , ศูนย์ศรีสะเกษ , ศูนย์อุบลราชธานี  ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30-16.30 น.