การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการร่วม โครงการ รมป.2 (ศูนย์กรุงเทพฯ , นครนายก , สุพรรณบุรี , ตรัง)

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการร่วม โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่พิเศษ 1/2560 ภาคการศึกษาที่ 2/2559 โดยมีวาระการประชุม เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป.2 , ปฐมวัยในสายตาผู้บริหารระดับชาติ , การเตรียมความพร้อมในการติดตามและประเมินผล , การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก โดยใช้แนวคิดจากการทำงานเป็นฐาน , รูปแบบของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ , มาตรฐานบัณฑิตเป็นไปตามเกณฑ์ของคุรุสภา และการรวบรวมข้อมูลในการประสานการจัดการต่างๆ ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ รมป. ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560