ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(6)/2560

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(6)/2560 โดยมีวาระการประชุม เรื่อง ข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ , การพิจารณาการขอเช่าของหน่วยงานต่างๆ ฯลฯ  ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560