ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(7)/2559

ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(7)/2559 มีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย งานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) การพิจารณาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 การพิจารณากำหนดตำแหน่งวิชาการ พิจารณาการยุติกระบวนการดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ การปรับแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 2 หลักสูตร และการพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลตามบัญชีรายชื่อเป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 มกราคม 2560 (ภาพ/ข่าว :พศิน)