การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ 60 ปี การเรือน – สวนดุสิต สมัยวิสามัญประจำปี 2560

รศ.ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ 60 ปี การเรือน – สวนดุสิต สมัยวิสามัญประจำปี 2560  มีวาระสำคัญดังนี้ สรุปผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯประจำปี พ.ศ.2559 ยอดเงินบริจาคประจำปี พ.ศ.2559 ขออนุมัติโครงการของมูลนิธิฯ ประจำปี พ.ศ.2560 ขอปรับแก้ไขขอบังคับมูลนิธิฯ ณ  ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   วันที่ 25 มกราคม 2560  (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )