การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ 60 ปี การเรือน – สวนดุสิต สมัยวิสามัญประจำปี 2560

รศ.ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ 60 ปี การเรือน – สวนดุสิต สมัยวิสามัญประจำปี 2560  มีวาระสำคัญดังนี้ สรุปผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯประจำปี พ.ศ.2559 ยอดเงินบริจาคประจำปี พ.ศ.2559 ขออนุมัติโครงการของมูลนิธิฯ ประจำปี พ.ศ.2560 ขอปรับแก้ไขขอบังคับมูลนิธิฯ ณ  ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   วันที่ 25 มกราคม 2560  (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด ) 


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26