การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2560

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2560 โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต , รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี , ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ , คุณรวีวรรรณ อภิรัตน์ , ผศ.อำนวย ศรีสุโข , ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน , คุณธนภูมิ มาประเสริฐ , อาจารย์สุภารัตน์  น้ำใจดี รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ , ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ และนางสาวนิชา ดำเกลี้ยง  เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือและกำหนดทิศทางการบริหารงานของศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในวันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้อง 203 อาคาร ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต