การประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(5)/2560

ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(5)/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง  คำสั่งแต่งตั้งกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณบดี สรุปกฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและกฎหมายลำดับรองตามนโยบายของมหาวิทยาลัย สรุปจำนวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 23 ราย (ร่าง) สัญญาจ้างของมหาวิทยาลัย ฯลฯ  ณ ห้องประชุม ชั้น 5  สำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 17 มกราคม 2560  (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )