กองกลาง สํานักงานมหาวิทยาลัย

          เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่ปฏิบัติภารกิจตามความรับผิดชอบของ ฝ่ายบริหาร ดําเนินงานภายใต้การบังคับบัญชาของสํานักงานมหาวิทยาลัย โดยมีจุดมุ่งหมาย สนับสนุน ส่งเสริมการดําเนินงานของส่วนงาน/หน่วยงาน ให้มีระบบและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มุ่งเน้นการให้บริการที่ดีแก่ผู้รับบริการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา บุคคลภายนอก และหน่วยงานภายนอก ภายใต้กรอบพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้านการสอนการวิจัยการบริการวิชาการแก่สังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ปลูกฝังวัฒนธรรมสวนดุสิตแก่บุคลากร โดยตั้งอยู่บนความถูกต้อง ถูกเวลาและสม่าเสมอ สร้างคุณภาพการบริการในงานภายใต้บังคับบัญชาของผู้อํานวยการ

 

          กองกลาง สํานักงานมหาวิทยาลัยแบ่งการบริหารออกเป็น 2 กลุ่มงาน ได้แก่กลุ่มงานเลขานุการและธุรการ และกลุ่มงานยานพาหนะ โดยปฏิบัติงานตามหน้าที่ภารกิจและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารดังนี้

 

  1.1 กลุ่มเลขานุการและงานธุรการ

       (1) งานธุรการ ดําเนินการเกี่ยวกับการร่าง/พิมพ์หนังสือราชการ
       (2) งานสารบรรณ ดําเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารของมหาวิทยาลัย เริ่มตั้งแต่การรับ-การส่ง การเก็บรักษา การจัดทําสําเนา บันทึก ย่อเรื่อง เสนอ สั่งการ ตอบ เก็บเข้าที่ ค้นหา การยืมการทําลาย เป็นงานทครอบคลุมถึงงานเกี่ยวกับเอกสารทั้งหมด
       (3) งานเลขานุการ ดําเนินการด้านเลขานุการที่สํานักงานมหาวิทยาลัยรับผิดชอบที่งหมด ได้แก่ การจัดประชุมผู้บริหาร ประชุมคณาจารย์งานเฉพาะกิจ งานฝึกอบรม และงานเลขานุการผู้บริหารซึ่งรับผิดชอบเรื่องนัดหมายของอธิการบดีอํานวยความสะดวก และต้อนรับ

 

 

   1.2 กลุ่มงานยานพาหนะ

          สนับสนุนการบริการยานพาหนะเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในด้านการจัดการเรียนการสอน บริการงานวิชาการ งานวิจัย งานโครงการ งานกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งหน้าที่ในการจัดหา บํารุง ซ่อมแซม ยานพาหนะให้มีเพียงพอและอยู่สภาพพร้อมใช้งาน