ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่2/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ..

จัดประชุมคณะกรรมการประเมินค่างานและจัดทำกรอบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2562

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กองบริหารงานบุคค..

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ 60 ปี การเรือน–สวนดุสิต สมัยวิสามัญประจำปี 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์  ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็น..

สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(36)/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุ..