ประชุมรองอธิการบดีและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4/2563 และประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต “SDU Directions : The Road to Success” ทิศทางมหาวิทยาลัย เส้นทางสู่ความสำเร็จ

01

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมรองอธิการบดีและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4/2563 รวมถึงประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต”SDU Directions : The Road to Success” ทิศทางมหาวิทยาลัย เส้นทางสู่ความสำเร็จผ่านระบบออนไลน์ SDU Web Conferenceโดยอธิการบดีได้แจ้งทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2563-2567 ให้ผู้บริหาร รวมถึงบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับทราบ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

Leave us a Comment