กิจกรรมคุยสบาย ๆ สไตล์สวนดุสิต เรื่อง Passion in Productivity จากความชอบสู่ผลงานที่ใช่

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมคุยสบาย..

สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ สวัสดีอังกฤษ Greet English

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ..

กิจกรรมคุยสบาย ๆ สไตล์สวนดุสิต เรื่อง ความประณีตที่สร้างสรรค์

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมคุยสบาย..

สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ เปลี่ยน ปรับ รับ Gen Z

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ..

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาล..

กิจกรรมคุยสบาย ๆ สไตล์สวนดุสิต เรื่อง The Secretary It’s real เลขาฯ…ของจริง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต โดยมี นางสาวภัทรสุดา สุกปลั่ง เล..

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ
ความภาคภูมิใจ