ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึก..

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เลขประจำและอักษรย่อของโรงเรียนกฎหมายและการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เลขประจำและอักษรย่อของโรงเรียนกฎหมายและการเมือง พ...

มสด.ร่วมประชุมและสำรวจพื้นที่เตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

นางรัชนีกร พลวิชิต ผู้อำนวยการกองกลาง และ ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์ ผู้อำนวยการกองป..

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (หน่วยงานสนันสนุน) พ.ศ.2560

นางสาวสุวิมล แมตสอง ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมประชุมคณะก..

การประชุมคณะอนุกรรมการ กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2(2)/2560

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม..

มสด.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำ..

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(20)/2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุม..

การประชุมหัวหน้าหน่วยงานภายใต้การกำกับของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ครั้งที่1/2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประ..

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติทางการบัญชีและการเงิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานกล่าวเปิด..

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ
ความภาคภูมิใจ