ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นประธานในการประชุม..

สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ LAW คนสวนดุสิต (ตอบ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ..

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ LAW คนสวนดุสิต (ตอบ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ..

ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1/2565

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ..

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับมอบหนังสือพจนานุกรมพระไตรปิฎกบาลีเถรวาทพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ดร.สมศักดิ์ อนุราชเสนา ประจำสำนั..

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานแถลงข่าว โครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายของผู้บริหารระดับสูง L-NET รุ่นที่ 1 (Leadership Network Program)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานแถลงข่าวโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายของผู้บริหารระดั..

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 5(31)/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประช..

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(23)/2565 และการประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่ 9(21)/2565

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริ..

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ
ความภาคภูมิใจ