การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และการประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่ 11(24)/2565

AI5A0412

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และการประชุมรองอธิการบดี  ครั้งที่ 11(24)/2565 โดยมีเรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา รายงานการติดตามความก้าวหน้าด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษารหัส 62 การจัดทำ (ร่าง) รายงานมหาวิทยาลัยที่ดี (Good University Report: GUR) ประจำปี 2565 เพื่อนำส่งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่องสืบเนื่องรายงานการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบ TCAS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2566 รายงานการสำรวจสถานภาพนักศึกษา กรณีค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษารหัส 65 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

Blog Attachment

Leave us a Comment