ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2(6)/2560

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมค..

ประชุมการใช้พลังงานและการสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(10)/2559

ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุ..

ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธ..

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ 60 ปี การเรือน – สวนดุสิต สมัยวิสามัญประจำปี 2560

รศ.ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธ..

การประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งพิเศษ 2(11)/2560

รศ.ดร. ศิโรจน์  ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมรองอธิการบดีมหาว..