การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(8)/2560

ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุม..

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(8)/ 2560

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิท..

การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3(7)/2560

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมค..

มสด.ร่วมกับ อพท.จัดงานแถลงข่าว “โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวและจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อทดสอบตลาดตามแนวทางมรดกโลกกินได้”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ  เพื่อการท่องเที่ยวอย่างย..

การประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง มสด.

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการดำเนิ..

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(11)/2560

รศ.ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร..

ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(6)/2560

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมค..

อธิการบดี มสด.มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานร่วมกันของหลักสูตรภายใต้โรงเรียนกฏหมายและการเมือง

รศ.ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงา..

ประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(11)/2560

รศ.ดร. ศิโรจน์  ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมรองอธิการบดีมหาว..

อธิการบดีและผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯลำปาง

เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2560 รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดร.วราณี เวสสุนท..