ประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อ..

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นายขวัญแก้ว วัชโรทัย

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นายขวัญแก้ว วัชโรท..

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยกา..

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(2)/2560

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันค..

การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มสด.ครั้งที่ 1/2560

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมค..

ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(10)/2560

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทย..

การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 (9)/2560

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมค..

การประชุมคณะกรรมการทำงานการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2560

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการทำงานการประเมินคุณธรรมความโป..

ประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(12)/2560

รศ.ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมรองอธิการบดีมหาว..

การประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(8)/2560

ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ค..