การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2566

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2566
โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ เป็นประธานการประชุมร่วมด้วย รศ.พัชรี สวนแก้ว ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร และผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายไทย-ฝ่ายจีน
ณ ห้องประชุม  cafe by Home  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   หารือเรื่องแผนงานและงบประมาณสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ประจำปี 2566 และแผนงานในเดือนพฤษภาคมต่อไป