สำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 13 ในหัวข้อ “หลง…ไหล ไปกับครู EDUSUANDUSIT”

หัวข้อ หลง…ไหล ไปกับครู EDUSuandusit โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงาน พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎา พลอยโสภณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภริมา วินิธาสถิตย์กุล ดำเนินรายการ ภายในงานมีกิจกรรมการแสดง Cover Dance และการแสดงดนตรี No Idea จากนักศึกษาคณะครุศาสตร์ Workshop ภาษามือ & กิจกรรม เกมภาษามือ และกิจกรรมเก้าอี้ดนตรี แบบ EF ซึ่งได้รับการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย รวมทั้งนักศึกษา วันที่ 25 เมษายน 2566 ณ ห้อง Activity Space ชั้น 2 อาคาร Student Activity Space ชั้น 2