รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จัดอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของหลักสูตร

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จัดอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของหลักสูตร สังกัดโรงเรียนการเรือน ตามโครงการพัฒนาสรรถนะบุคลากรสายวิชาการสู่การเป็น SDU SMART LECTURERS Season II ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สถานการณ์ด้านอาหารกับอัตลักษณ์ที่เป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัย : โรงเรียนการเรือนจะใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้อย่างไรในการดำเนินงาน” รวมทั้งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝายบริหาร ได้มอบนโยบายการเชื่อมโยงนโยบายสู่บุคลากรด้านวิชาการ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนการเรือน

ทั้งนี้ มีผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาการของโรงเรียนการเรือน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมลำพอง 2 จำนวน 46 คน และบุคลากรสายวิชาการ ปฏิบัติงาน ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษา ลำปาง ตรัง รวมทั้งบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดโรงเรียนการเรือน และผู้ที่สนใจ อบรมผ่านระบบ Zoom Meeting จำนวน 217 คน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26