สำนักกิจการพิเศษ จัดประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(38)/2566

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(38)/2566 โดยผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ ได้ร่วมกันพิจารณาสรุปผลการพัฒนาบุคลากรสำนักกิจการพิเศษ และผลการดำเนินงาน (ด้านการเงิน-ด้านการดำเนินงาน) ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฯลฯ รวมถึงรับทราบผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนักกิจการพิเศษ ณ ห้องประชุมลำพอง 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566