ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(38)/2566

นายถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(38)/2566 โดยมีวาระ เรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีโรงเรียนการเรือน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. …ฯลฯ ณ  ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 31 มีนาคม 2566