การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(22)2566

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(22)2566 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง การขอเช่าพื้นที่ของชมรมกีฬานครนายกเทควันโด การขอต่อสัญญาเช่าพื้นที่ของบริษัท สำเนา พลัส จำกัด และธนาคารกรุงไทย ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 29 มีนาคม 2566